Nousiaisten VPK - Ajankohtaista

 

 Olemme myös facebookissa. Käy tykkäämässä ja liity seuraajaksi.

                     

 

 

 

 

 

 

 ajankohtaista

 Meillä myös varhaisnuoriso toimintaa..

Var­hais­nuo­ri­so­toi­min­ta on 7–10-vuotiaille palo­kun­ta­lai­sil­le tar­koi­tet­tua moni­puo­lis­ta, ak­tii­vis­ta, mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja ter­ve­hen­kis­tä toi­min­taa. Toi­min­nan pää­mää­rä­nä on lei­kin var­jol­la kas­vat­taa tur­val­li­suus­tie­toi­sia nuo­ria. Kou­lu­tuk­sen ja toi­min­nan aja­tuk­se­na on, että nuo­ri oli­si valp­paa­na ja huo­mi­oi­si ja mi­ni­moi­si tur­val­li­suus­ris­ke­jä arki­päi­väi­ses­sä toi­min­nas­saan ja ja­kai­si tie­to­aan per­heel­leen ja ys­tä­vil­leen. 

Nuo­ret odot­ta­vat palo­kun­ta­toi­min­nal­ta uu­sia ys­tä­vyys­suh­tei­ta, mie­len­kiin­tois­ta te­ke­mis­tä sekä mah­dol­li­suut­ta näh­dä ja ko­kea uu­sia asi­oi­ta. Näi­tä asi­oi­ta palo­kun­nan var­hais­nuo­ri­so­toi­min­nalla tarjotaan nuo­rel­le.

Lisätietoja varhiksista antaa Ville Jaakkola/040 5082907 ja Urpo Pappila/0400 975478 (klo 16 jälk.)